聯繫我們 | Childs Play 3 1991 1080p Dual Audio BluRay DTS X264-LEOVOORHEES | Scooby-Doo! and the Gourmet Ghost (2018) Descargar Latino 1080p

بازی های تریویا - صفحه 1

Loading...
QUIZDOM - Kings of Quiz
Tired of playing slow and boring trivia games? Here is your chanceto try something new and exciting. Quizdom - Kings of Quiz is thenew hype! A fast, addictive and social trivia game, that millionsof players across the globe have already loved! Play againstcountless other players to prove your smarts or take part inexciting Tournaments to win prizes! IT’S FAST! Choose opponent andquestion topics and start the game! No hassle! Answer correctly andas fast as you can! Clock is ticking!IT’S ADDICTIVE! The more youplay, the smarter you get. The more you learn, the more games youwin and collect points! Level up and climb up the leaderboard. Makeit to the top and become the King or Queen of Quiz!IT’S SOCIAL!Challenge your friends or play against random opponents. Inviteyour friends via your social media, to join and play against eachother! Chat with them or get to know other like-minded people fromall over the UK.IT’S YOU! Submit your own questions and see them inthe game, with pride. Or create your own groups in the topic youlove, and invite people to play. HOW CAN I PLAY?Choose youropponent! You can challenge your friends or play against randomopponents. Choose categories! Everyone is equal. You choose 2categories, your opponent chooses another 2. 19 topics to choosefrom: from Geography and History to Celebrities and Food. Allset!Start the game! The game is played in 4 rounds of 4 questionseach. It’s exciting, huh? Prove your smarts! Answer correctly andas fast as you can, to beat your opponent. You have got only 18seconds to tap on the right answer! Adrenaline is pumping! Win thegame & play again!***NEW GAME MODE: TOURNAMENTS! Choosetournament! Fancy exciting general knowledge tournaments or topicspecific ones? We got ‘em all. Check the Tournaments listregularly, as new Tournaments go LIVE every week. Answer correctlyand fast! The more correct answers you get and the faster you play,the more points you get and the higher you climb up theranking.Check your current ranking! Finish your play of theTournament and see your results. How many correct answers did youget? How fast did you finish? What is your current ranking? Beware!As more players take part in the Tournament, rankings change so youhave to check regularly!Are you among the winners? After theTournament closes, the final ranking is revealed!Congratulations!WANT MORE?If 10 simultaneously open games aresimply not enough for you, you can become a PRO player. Buy one ofthe available PRO games packages and get:- More open games: up to100 simultaneously open games, at any given moment. For every gameyou complete, 1 PRO game is taken from your package (excluding thegames cancelled by the opponent).- More stats- No banner adsIf yourmastery is shinier than gold, then join the GOLD members community.With the monthly GOLD subscription, you get- Exclusive access tothe GOLD group, with up to 100 simultaneously open games, at anygiven moment, and higher difficulty level questions, that count formore game points. - More stats- No banner ads*** The GOLDsubscription is currently available in the Greek version only. Itis valid for one month. If it is not cancelled up to one day beforeexpiration, then it is automatically renewed for one more month.This is valid for all subscriptions. Terms of use & privacyhttp://apps.quizdom.com/mobile_sites/usa/terms_main.html Havequestions? Send to [email protected] has never been so muchfun!
GK 2017-18 & Current Affairs/सामान्य ज्ञान
Sharma Tutorial
Features of the App:1) 10,000+ question answers of Current Affairs& GK .2) Total Offline App. There is no need of internet afterdownloading the app. 3) Daily Updates FREE OF COST.4) Answers ofall questions given.5) GK & current affairs - datewise, so thatstudents can find all topics easily for a particular date.6) Beststudy material. 100% accurate answers.8) All categories:International gk & Current Affairs, Indian gk & CurrentAffairs, Sports, Awards, Famous Personalities, Defence, Economy,Science, Technology, Environment, Business, Appointments,Organisations, Politics, Policies and Announcements, MonetaryPolicies, Mergers and Acquisitions, Major Conferences, Changinggovernments, Ministers etc.9) The study material of this app ishelpful for various exams:Civil Services (Preliminary) Examination,Civil Services (Main) Examination, Indian Forest Service (IFS)Examination, Engineering Services Examination, GeologistExamination, Special Class Railway Apprentices (SCRA) Examination,National Defence Academy (NDA) & Naval Academy Examination,Combined Defence Services (CDS) Examination, Combined MedicalServices Examination, Indian Economic Service/Indian StatisticalService Examination, Section Officers/Stenographers(Grade-B/Grade-I) Limited Departmental Competetive Examination,Central Armed Police Forces (CAPF) (Assistant Commandants)Examination, Indian Revenue Service (IRS) Examination, IndianPostal Service, Indian Civil Accounts Service, Indian RailwayTraffic Service, Union Public Service Commission (UPSC), StaffSelection Commission (SSC), SSC CGL- Combined Graduate LevelExamination, Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB),SSC Central Police Organizations CPO Exam, SSC Combined MatricLevel Examination, SSC Data Entry Operator DEO Exam, SSC JuniorEngineers Examination, SSC Junior Translator CSOLS Examination, SSCTax Assistant Examination, Staff Selection Commission (SSC) SectionOfficer Audit Examination, Staff Selection Commission SSC SectionOfficer Commercial Audit Examination, Statistical InvestigatorExamination, Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC), IBPS PO(Institute Of Banking Personnel Selection Probationary Office),IBPS Clerk, IBPS CWE RRB, SBI Clerk, SBI PO, IBPS SO, CTET, RBIAssistant, RBI Grade B Officer, SBI Associate Banks Clerk, SBIAssociate Banks PO, MPPSC, AIEEE, AIPMT, CAT, IIT-JEE, PCS, GMAT,SSB, GATE, GPSC, JKPSC, APSC, Mizoram PSC, WBPSC, UKSSSC, CRPF,KPSC, JPSC, HPSC, OPSC etc.** Get GK & Current Affairs on yourWhatsapp also. Type "GK IN ENGLISH" & send to Whatsapp no:-7355787481. If you want GK in hindi, Type "GK IN HINDI" & sendto Whatsapp no:- 7355787481.
Kuis Jomblo
Agate Jogja
"Pahami dirimu.. pahami dirinya.. biar gakkelamaan jomblo" - Mbah Bejo (selatan Pasar Giwangan, Yogyakarta)Kuis Jomblo akan mengasah kemampuanmu untuk mengertisesamamengerti apa yang dia mau, mengerti apa yang dia rasa..Kuis Jomblo akan melatihmu untuk membaca hatinya..Buktikan kamu bisa keluar dari zona jomblo!Jawab dengan benar 5 pertanyaan darinya, dan raih kesempatan untukmenyapanya!
Guess The Song - Music Quiz
S Quiz It!
The music game with simple rules and instant fun. Choose yourfavorite music genre and guess the song or artist as fast as youcan. Let this music game to inspire you. Extend your musicknowledge ♥ A great variety of latest and greatest hit songs ♥ 50diverse categories from popular to niche genres ♥ A few thousandsongs Social features ♥ Compete with your Facebook friends ♥ 2Players Mode to fight a battle on one device ♥ Diverse leaderboardsAddictive gameplay ♥ 5 Levels, each crammed full of songs ♥Complete the challenge and get your rewards ♥ Collect allachievements ♥ Enjoy guessing, learn new trivia Check if you canname the tune as fast as a real music maniac. Download for free andenjoy this trivia quiz game with your friends and family. Discovernew songs, artists and music genres in the song quiz: - The LatestHot Hits - Decades - 60s, 70s, 80s and 90s and 2000s - TimelessRock Hits, Hard Rock List, Heavy Metal - Rap, R&B, Hip - Hop -Country and Gospel Music - Love Songs, One Hit Wonders, FemaleSingers - Movie Themes and Musicals - Latin Songs - K-pop, EDM& Dubstep, Alternative, Funk - Special categories, such asSummer Hits, Christmas Songs and Carols, Teen Choice and manyothers, updated regularly Enjoy playing our guessing trivia gameand listening to your favorite music at the same time.
Movie Trivia
Brett Plummer
Movie Trivia covers all movies from the early black and white filmsto current films released this year. Questions cover all genres ofmovies: action, animated, drama, comedy, adventure, fantasy, andhorror.Game options allow you to play games with 10, 20, 50, orunlimited number of questions. Create a profile to save your scoreto the online leaderboard.To explore more trivia or submit questions/requests, pleasevisit www.AZTrivia.com
Car Quiz - Ultimate
Otter Studios
Guess the car brands with the best car quiz ever! Cars Quiz -Ultimate!Amazing new logo quiz that is addictive, full of fun andspecially for those who love cars.Playing is pretty simple: you seea car logo and you're shown a series of scrambled letters, out ofwhich you have to guess the name of car.Download this so that youhave:- A fun trivia game for family and kids.- A way to kill timeand at the same time exercise your brain.- A clean and friendlyinterface to make you will feel at home while you guess car logoslike Audi, Ford, Opel etc.FEATURES:★ Enjoy solving 200+ car logosat a small size★ 6 languages support!★ Available for tablets and HDdevices as well★ Use leaderboard! Compare your scores with yourfriends!★ Helpful clues! Each logo has 5 hints! ★ New hints aregranted for correct logo quiz answers.★ Learn more about the brandafter correct guess!If you like playing "Icomania", "4 Pics 1Word", "icon quiz" and "What's the Word"?Then you should definitelytry "Cars Quiz - Ultimate!"New logos coming soon! Check for theupdates!Finde us on Facebook athttp://bit.ly/Logoquiz
Mega Quiz
Next Web Generation
Teste dein Allgemeinwissen und werde zum virtuellen Millionär!Dieultimative Quiz-App mit über 5000 Fragen.Beweise deinAllgemeinwissen und meistere das Quiz.Mit neuen Updates kommen auchständig neue Fragen, womit die App auch für längere Zeitinteressant sein dürfte. Falls ihr eine falsche Frage entdeckt odergerne eine Frage einsenden möchtet, so könnt ihr das über unsereFacebook-Seite oder direkt in der Quiz-App tun.A la "Wer wirdMillionär" kannst du dich durch die Fragen zum virtuellen Millionärmachen.Gehirn Jogging kann auch Spaß machen!Es gibt Fragen zuverschiedenen Bereichen wie beispielsweise:- Fußball Quiz- NaturQuizfragen- Tiere Quizfragen- Pflanzen Quizfragen- TechnikQuizfragen- Geografie Quizfragen- Politik Quizfragen- FilmQuizfragen- Musik Quizfragen- Physik Quizfragen- Länder und FlaggenQuizfragen- Mathematik Quizfragen- Geschichte Quizfragen- uvm.DieFragen werden bei jeder Stufe schwerer.Das nächste Update wirdkommen und weitere coole neue Fragen mitbringen!Funktionen:- Joker(50 / 50 und Frage schieben)- Frage einsenden- App2SDTeste deinWissen und lerne nebenbei noch coole Fakten kennen!Falls ihrFragen, Anregungen oder Änderungswünsche habt, könnt ihr diese unsauch seit kurzem gerne auf unserer Facebook-Seiteschreiben!http://www.facebook.com/pages/Vom-Tellerw%C3%A4scher-zum-Million%C3%A4r/258304304245735Helftuns mit und sendet uns eure Fragen direkt in der App oder postetsie auf unserer Facebook-Seite!Test your general knowledge andbecome a virtual millionaire!The ultimate quiz app with over 5000questions.Test your general knowledge and master the quiz.With newupdates also constantly adding new questions, so the app for a longtime should be interesting come. If you find a wrong question orwould want to send in a question, so you can do that on ourFacebook page or directly in the Quiz App.A la "Millionaire" youcan make your way through the questions on the virtualmillionaire.Brain Training can also be fun!There are questions onvarious areas such as:- Football Quiz- Nature quiz questions-Animals quizzes- Plants Quiz Questions- Engineering quiz questions-Geography quizzes- Politics Quiz Questions- Film Quiz Questions-Music quiz questions- Physics quiz questions- Countries and FlagsQuiz Questions- Mathematics Quiz Questions- History Quiz Questions-And much more.The questions are more difficult at each step.Thenext update will come and bring more cool new questions!Functions:-Joker (50/50 and question slide)- Submit a question- App2SDTestyour knowledge and learn the way yet know cool facts!If you havequestions, suggestions or requests for changes have you can also usthis recently like to post on our Facebookpage!http://www.facebook.com/pages/Vom-Tellerw% C3% A4scher-to-onemillion% C3% A4r/258304304245735Help us and send us your questionsdirectly in the app or post them on our Facebook page!
넌센스 퀴즈
IQEvo
뇌섹시대에 알맞은 퀴즈!뇌섹남 (뇌가 섹시한 남자) 그리고 뇌섹녀 (뇌가 섹시한 여자)들을 위한 퀴즈!틀에 틀에 박힌 생각과는 이별하라!좀 엉뚱하지만 빵터지는 유머 넌센스 퀴즈! 넌센스 퀴즈를 풀면서 유머센스를 키우세요~[샘플문제]1. 책은 책인데 읽을 수 없는 책은?2. 못 팔고도 돈 번 사람은?정답이 궁금하면 넌센스 퀴즈를 다운받아서 풀어보세요~----개발자 연락처 :Seocho-gu Seocho Joong Ang Ro, IQEvoBrainsuitable for Sexy Quiz!Seknam brain (brain sexiest man) and Quiz for seknyeo brain (brainsexy girls)!Think of the stereotypical molds and farewell!Some silly nonsense humor, but bread popping quiz! While youenjoy the quiz to raise a sense of humor nonsense ~Sample Problems1. The book is not a book to read inde book?2. The money once people are not selling?When you answer the quiz questions see released by downloadingthe nonsense ~
Bilgi Yarışı
MobileCraft
Bilgi Yarışı,iPhone'da rekorlar kıran bilgiyarışı şimdi GooglePlay'de ...Araba yarışlarından, adam öldürmelerden bunaldıysanız buoyun tam size göre.Bilgi Yarışı ile keyifli vakit geçirirkenkendinizi sınayabilirsiniz. Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, KültürSanat, Spor, Edebiyat, Müzik, Magazin, Sinema ve Çocukkategorilerinde onbinlerce güncel soru çözmeniz için sizibekliyor.Bilginize güveniyorsanız Ödüllü Yarışma'yı deneyin!Herhafta Ödüllü Yarışma bölümünde sıralamaya girenler çeşitlihediyelerin sahibi oluyor. En çok siz bilin en çok sizkazanın!Iphone da fırtınalar estiren bilgi yarışması şimdi GooglePlay de. Yüzbinlerce kişinin bilgisine bilgi kattığı bilgiyarışmalarından en çok soru barındıran bilgi yarışmasını vakitgeçirmeden yükleyin.Bilgi yarışının diğer bilgi yarışmasıuygulamaları arasındaki farkını sizde yaşayın.
80'S music trivia
BcnBrainApps
Best of 1980'S music trivia for Android will test your knowledge ofthe 1980'S music. In this game you can find questions most relevantgroups and singers of the 80s.If you lived the 80s , thisapplication will make you remember all the greatest hits, groupsand singers of that time .If you did not live the 80s you willlearn about the great songs and singers and groups of thattime.Let's go download & play this great application andwelcome to the 80's.Includes: Online Ranking.Sound and musiceffects (on/off)Adictive fast game.more than 1000 questionsFree.Theapplication is a touch enabled music knowledge trivia game.It willshow you questions and 4 possible answers on which you will havelimited time to answer to score.
Bubbles
Bubble an exciting game with cool UI and Effects.Tap on two or moreadjacent stars to destroy them.New function of Bubble: The game hasten levels of difficulty, and the world of highscore can be updatedanytime your score.How to Play Bubble:- Just tap two or more blocksof the same color.- There is no time limit, but each stage hastarget points to proceed to next stage.Tips on Scoring :- Rememberjust two rules below:1. The more blocks you pop, the more score youwill get2. Try to clear all block, you will get a lot of bonus.Allcats cleared = 2000Bubble is the BEST-looking FREE Puzzle game foryour Android device.
Inteligent - Cultura generala
SimplyEfficient
Inteligent este o aplicatie foarte interactivacare iti ofera sansa te joci, sa faci quiz-uri dar in acelasi timpsa si inveti diferite lucruri noi si interesante de culturagenerala.Mii de intrebari in limba romana din numeroase domenii care ititesteaza cunostintele dobandite dealungul vietii, poate din cartipoate din sutele de emisiuni televizate gen vrei sa fii milionardifuzate in Romania pe care le-ai urmarit cu atata pasiune siinteres.Facilitati:- mii de intrebari captivante cu cate patru variante de raspuns.Fiecare intrebare cu un singur raspuns corect.- design atractiv- 15 categorii de intrebari din care tu poti sa alegi : sport,film, muzica,stiinta, istorie, biologie,etc.- optiunea de a face teste contra cronometru- 4 nivele de dificultate in functie de calibrul si increderea incunostintele personale- clasament cu scorurile de top- variante/optiuni ajutatoare- nivele bonusDemonstreaza prietenilor cat esti de destept si pune-i laincercare.Mult succes!Smart is a veryinteractive play offers the chance, do quizzes yet to learndifferent things and interesting new general knowledge.Thousands of questions in Romanian language in many areas thattests your knowledge acquired along life may perhaps hundreds ofbooks like TV shows you want to be a millionaire broadcast inRomania you've watched with so much passion and interest.Amenities: - Thousands of exciting questions with four possible answers.Each question with one correct answer. - Attractive design - 15 categories of questions from which you can choose:sport, film, music, science, history, biology, etc. - Option to perform tests against the clock - 4 levels of difficulty depending on the caliber andconfidence in personal knowledge - Top ranking scores - Alternatives / options helpful - Bonus levels Demonstrates friends how smart you are and put them to thetest.Good luck!
Вземи Парите
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Стани богат". Правилата сасъщите - въпроси един след друг, с всеки въпрос трудността сеувеличава и парите нарастват. Има и стандартните 3 жокера. Целта еда си тръгнете с възможно повече пари. Забавлявайте се и станетебогати! - Това е само игра и парите не са истински! - Играта няманикаква връзка с оригиналната игра, излъчвана по телевизията! Тазимобилна версия е обикновена игра с въпроси и само наподобяваоригинала! - Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишетена e-mail-а на разработчика!
Guess The Movie ®
June Software Inc
★★★★★Featured as a Google PLAY STAFF Selection App ★★★★★ ★★★★★Over3 Million Players Worldwide ★★★★★ Try and Guess the Movies fromexceptionally beautiful, minimalistic posters!The concept issimple, can you guess that movie based on a simplified poster ofit?Guess The Movie is a refreshing change from the plethora ofboring logo quiz games out there!We use some exceptionallybeautiful posters with minimalist artwork to give you a clue tohelp you guess the movie. If you’re lucky you can see famous faceor popular logo and guess the film by first chance! If you are amovie maniac and like movie trivia this is a game for you.Wefeature :Hundreds of stunning, beautiful minimalist movieposters.Multiple levels to test your skills.Lots of Help Options :-Use hints to Guess the Movie based on the plot summary for themovie itself.- Use a second kind of hint to guess the movie name inhangman style.- Finally, use our "Resolve" feature in case you getreally stuck!- Also, if you find a few posters too despicable andtough, there are great ways to get free hints too!Guess the MovieApp is an app made - of great movies, for the movie-lovers, by themovie-lovers!All Poster Art is copyright of the respectiveartists/owners. To get copies visit the Artists linked to thePoster.
Islamic questions
Andro 2014
Islamic questions is an application to test your IslamiccultureInfo: questions are in ArabicTags: islam questionsWe haveadded Google Play Game : this is require internet connection
Guess the word ~ 4 Pics 1 Word
Involta
*SIMPLE AND HIGHLY ADDICTIVE GAMEPLAY*Which word are we lookingfor? Look at the four pictures; find out what they have in common.Win!Can you guess the words and unlock the levels? Countlesspuzzles from easy to tricky are waiting for you! New puzzles areadded continuously for endless word fun!
Super Quiz Português
WalkMe Mobile Solutions
Estás no café com os teus amigos? Na sala com a tua família? Ousimplesmente queres passar o tempo de forma divertida? Este jogo dequiz é perfeito para espalhar conhecimento geral de uma forma superentretida! As regras são simples: Responde a 15 perguntas decultura geral para ganhar 1 milhão (virual)! Joga muito e ganha omáximo que conseguires para ser milionário e liderar o ranking!Mostra o que vales e enche a tua estante de conquistas! Estás àespera de que? Are you at the cafe with your friends? In the roomwith your family? Or just want to spend time in a fun way? Thisquiz game is perfect to spread general knowledge of a superentertaining way! The rules are simple: Answer 15 general knowledgequestions to win one million (Virual)! Play hard and win as much asyou can to be a millionaire and lead the ranking! Strut your stuffand fill your bookcase achievements! Are you waiting for?
Bible Study - Bible Trivia
alfa-omega.hu
Bible Trivia! Have you been looking to testyour knowledge of the Bible? With over 1300 unique questions and 7game modes. This Bible Trivia app lets you get to know God throughHis Word, and gain everlasting wisdom!Each question has its own reference! Compete with others to becomeToday’s Champion, or learn at your own pace through DivineMode!Test your Bible knowledge in Bible Trivia with 1328 bible quizquestions!Questions and game modes:• Old Testament• New Testament• Basic• All• 5 Minute Mode• Divine Mode• True or FalseFeatures:• Unique questions with references• Statistics• High scores tables• Email or Facebook login to use Bible TriviaTry Bible Trivia now! :)
I Know the Cartoon
Guilardi Mob
Have fun with I know the cartoon, a free to play charades gamegame! Test your knowledge and guess the icon on this challenge fullof exciting cartoon riddles and charades, with more than 200 icons,characters, references and classics for you to hit the bull’s eyewith this electrifying charades app! Do you have good memory andknow everything about 90s cartoons, new and old cartoons, TV shows,movies and anime? Want to play anime quiz games? Looking to findgames that will allow you loads of fun? This is the game for you!Check the pictures, that give tips about each cartoon and use yourimagination. On this questions and answers game, your logo gameanswers reveal new challenges with famous cartoons, such as: -Pixar & Inside out; - Zootopia & The Secret Life of Pets -Cartoon Network quiz & Ben 10; - Disney & Frozen; -Dreamworks & Minions; - Anime quiz - for fans of anime gamesand manga games; - 90s quiz game challenges; - Nickelodeon &Sponge Bob; ...And many other pop icon hits! FROM THE CREATORS OF IKNOW THE LOGO, PREPARE YOURSELF FOR LOTS OF FUN WITH OUR QUIZQUESTIONS!! With I Know the Cartoon, the ultimate riddles andanswers game, use your memory and intelligence to overcome thegame’s many levels and guess the cartoon. Get as far as you can andenjoy one of the most downloaded games of all times to prove thatyou know the cartoon! Gather friends and family and find out who’sthe smartest in this super competition. Need even more? Check outour cool features: - 5 exclusive levels with more than 40challenges each; - “Ask for Help” option: unlock better tips for amuch easier challenge; - “Jump” button: skip to the next challengeand guess the cartoon; - 5 languages available: Play in Portuguese,English, French, Italian or Spanish! What are you waiting for?Download I Know The Cartoon right now and let the games begin! Waymore cool than QuizUp, Genius Quiz and Trivia Crack
Guess the Cartoon Quiz
All in a Days Play
The most awesome CARTOONS packed into ONEgame!HOW MANY OF THEM DO YOU KNOW?Have a look at the pic and guess the CARTOON! It's simple and freeto play and a lot of FUN! This game will take you on a journey tomeet the best cartoons in the history of entertainment!Imagine all the funny or comic characters, superheroes, villains,animated movies and serials, anime etc. that you have grown upwatching. Well, you are getting all of them in ONE game!But can you recognize them? This game is truly an entertainingchallenge!EARN BRAGGING RIGHTS!Can you recognize the best cartoons? Test your knowledge and becomethe ultimate Entertainment Guru. Even logos and shadows are used atcertain places to denote cartoons. So use your mind sharply.PLAY SOME, LEARN SOME!Don’t miss out on knowing about the most popular cartoons in theworld. This game is not just limited to film or tv. It is packedwith awesome pics and endless entertainment. Also, it is not hardto play at all!SHARE THE FUN!This picture puzzle game is perfect to play with your family andfriends. Get everyone involved! Bring them around your mobile phoneto play this trivia game. You can play question answer with themusing this app. Or you can simply challenge them to see who knowsmore.Credit for the amazing images, icon and logo goes to – MakhmoorSyed !Like us on Facebook:http://www.facebook.com/allinadaysplayFollow us on Twitter:http://twitter.com/ADPGames
2 Fotos 1 Palabra
IQEvo
★ COMBINA LAS DOS FOTOS Y ADIVINA LA PALABRA★Ejemplo; Te mostramos una foto de MASCOTAS y una foto de DOCTOR.Ta-da! La palabra es VETERINARIO.Solo combina las fotos y adivina la palabra.★DIVERSION INSTANTANEA ★No registración, no tutoriales, no reglas complicadas. Solamentedescarga y empieza a jugar.Averigua por qué este juego es el favorito de muchos.★ COMBINES TWO PHOTOS ANDGUESS THE WORD ★Example; We show a picture of PET and a photo of DOCTOR. Ta-da! Theword is VET.Only combined pictures and guess the word.INSTANT FUN ★ ★No registration, no tutorials, no complicated rules. Just downloadand start playing.Find out why this game is a favorite of many.
4 Pics 1 Different
IQEvo
Look at 4 pictures and guess which one is not related to others.[Description]- This is an excellent brain development game.- If you like games such as 4 Pics 1 Word, 2 Pics Quiz, youdefinitely will love this game!!![Features]- Wonderful photos.- Simple and friendly design.- Fun for kids and adults.- Earn coins for free.
المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ
Tamatem Inc.
لعبة المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ ليست كغيرها من الألعاب الدينية،لعبة شيقة وممتعة تتحدى ذكاءك ومعرفتك بالاسلام و المعلوماتالإسلامية! إن أفضل ما يمكن أن تقدمه لأحبائك هو المعرفة، وقد صممتهذه اللعبة لتزود الجميع بالمعرفة اللازمة بالإسلام بطريقة جديدة ورائعة لم يسبق لها مثيل! هل تستطيع الإجابة عن اسئلة تتطلب ذكاءودراية واسعة بما يتعلق بالمعلومات الإسلامية؟ تحدى نفسك وأصحابكواكسب معرفة جديدة تضاف إلى معرفتك وتعلم اشياء لم تعلمها من قبل! جددايمانك مع الألغاز الاسلامية اليوملعبة المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ واحدة من الالعاب الأكثر شعبيةعلى متجر أبل، ساعات لا تنتهي من المتعة وتحفيز العقل للإجابة عن اكثرالاسئلة تعقيدا والتي تتطلب منك التفكير والتحليل للوصول الى الإجاباتالدقيقةمئات من الاسئلة المتنوعة والمتفاوتة الصعوبة! هل تستطيع الاجابةعنها؟؟— لعبة مفيدة وممتعة لجميع افراد العائلة— مئات الاسئلة المتفاوتة الصعوبة— تحديثات متتابعة— اختبر معلوماتك الاسلامية بطريقة جديدة— شارك مع اصحابك وتحداهم— مجانية الى الابد— عربية مئة بالمئةهذه اللعبة تاتيكم من طماطم ناشر الألعاب العربية الاول! نشكر لكمدعمكم المتواصلIslamic Riddles - True or falseTest your knowledge in Islam! Do you think you know all theanswers to all the hard question? try the Islamic Quiz - True orfalse game now and see for your self! hundreds of questions thatwill trigger your mind!This game is suitable for all family members, available inArabic, it will ensure you connect back to all the questions youhave learned as a child plus teach you new things you didn'tknowDownload and rate the game TODAY Free for ever!This game comes to you by Tamatem, the Arabic mobile gamespublisher!
Guess The Emoji Answers
AppGeeks
Are you playing the famous Guess The Emoji game and you arestuck?We are here to help! This walkthrough guide for the game hasthe answers for all 100 levels We update the answers almost weeklyif there's anything new.Disclaimer: This application is notaffiliated with Random Logic Games. If you feel there is a directcopyright or trademark violation that doesn't follow within thefair use guidelines of Copyright Law, please contact us directly.
Anime Fan
Hazelrink Apps
Hi, Otaku!In our game you can test how much you Otaku. To do this,we have 6 different tests:★ Anime Mode: In this mode, you need toguess the name of the anime. How many anime do you know?★ HeroMode: In this mode, you need to guess the name of the hero from theanime.★ Quote Mode: Yes, here you need to guess some quotes of someheroes from the some anime :)★ OP / ED Mode: Here you need to guessOP or ED from the anime. Do you like to listen OP / ED from theanime's?★ Write Mode: In this mode, you need to write name of someobjects or something else from the anime.★ Championship: Here youcan compete with other Otaku. Prove that you are the best Otaku!Collect as many points in 60 seconds.Every day we add new items.Wait for the great new updates!Any comments and suggestions send usmail.WE LOVE ANIME!Like us on the Facebook:http://www.facebook.com/anime.fangame
Mapster
MKR Studio
The coolest geographic quiz that you'll ever discover! ;)Guesslocations of various places on the Earth, earn points, and competeon leaderboards with your friends and players from all over theworld!There are 13 maps available for you, with over 1800 places.With Mapster, you'll learn them easily! :)Mapster uses ScoreLoop toretrieve the leaderboards. It's totally free! Just play and enjoythe game.Suggestions? Questions? Bugs? More maps? More levels? Justsend a message to [email protected] or on the Mapster'sFacebook page!Maps courtesy National Geographic. NationalGeographic does not review or endorse content added to these mapsby others.
Cars Photo And Logo Quiz
Paridae
Cars Quiz - a great opportunity to test your knowledge aboutautomotive industry!Combine fun with learning - show your knowledgeand speed: ★ guess car brand logos, ★ match the model name of thecar to the appropriate brand, ★ write the name of the vehicle modelbased on pictures, ★ select the correct country of origin of theautomaker."Cars Photo And Logo Quiz" features: ✔ 14 levels! ✔Ranking of the best players! ✔ 75 cars photo to guess ✔ 94 logos torecognize and guess ✔ 100 auto models names to match the correctbrand ✔ 75 automobile brands names to match the correct country ✔Helpful hints! Earnd new hints by unlocking new levelsSo do notwait any longer and install this cars trivia game and havefun!-----------------------Our FacebookPage:http://www.facebook.com/ParidaeMobile-----------------------DisclaimerAll car logos shown in this logogame are protected by copyright and/or registered trademarks.Thisapp, not anyone associated with it, claims any ownership (copyrightor otherwise) of any logos used in this app. The use oflow-resolution images in this application for the use of logosidentifying qualifies as "fair use” under copyright law. We are notconnected or affiliated with the brands. Any content will beremoved if asked by the legal owners.
이모티콘 퀴즈
IQEvo
귀여운 이모티콘이 당신을 기다리고 있어요!98%가 틀리는 이모티콘 퀴즈와 함께 당신의 추측 능력을 테스트해보세요~이모티콘 퀴즈에는 이모티콘 조합이 나타납니다. 당신은 이모티콘들이 무엇을 의미하는지 추측해야 합니다.너무 어렵다고요? 그렇다면 힌트를 사용하세요~----개발자 연락처 :Seocho-gu Seocho Joong Ang Ro, IQEvoCuteemoticon is waiting for you!98% with the wrong emoticon interactive quiz to test yourability to guess ~This combination appears in the emoticon emoticons quiz. Youhave to guess whether the emoticons are what it means.Still too difficult? If so, please use the hint ~